نمایش 1 - 1 از 1
در گفتگو با رئیس اداره صمت کهگیلویه صورت گرفت: علویان در مورد خبر منتشر شده در برخی از سایت ها و خبرگزاری ها مبنی بر تهدید و برخورد قضایی با حمایت فرماندار گفت : به این خبرنگار عزیز گفته شد که نمایشگاه صنایع دستی محدود و محصور است به صنایع دستی، چون در غیر این صورت از مصادیق تداخل صنفی است، 10/11/1397 - 20:51
اشتراک در پایگاه خبری کهگیلویه _ کهگیلویه_ صمت