نمایش 1 - 2 از 2
عده ای از شهروندان عزیز به دلیل نامناسب بودن وضعیت چمن بلوارها و سیستم روشنایی درپارک های سطح شهر انتقاد نموده و خواستار رسیدگی فوری شهرداری وسازمان پارک وفضای سبز شهرداری به این مشکل شدند. 11/01/1396 - 19:53
رئیس اداره برق چاروسا؛ عابدی روشنایی روستاهای بولویری، الگن صبور بزرگ، گشتیاریف دشت آزادی و قلعه بنی اشاره و گفت: برای روشنایی این روستا بیش از ۴۵ چراغ و پایه برق نصب شد. 06/15/1395 - 19:13
اشتراک در روشنایی