نمایش 1 - 1 از 1
گزارش مردمی: برخی از مشکلات به زیر ساخت ها در شهرستان و استان برمی گردد، مثلا مشاهده شده است که در یک لحظه بیش از 500 نفر تماس با یک شماره گرفته می شود در صورتی که این شماره ها در یک لحظه فقط توانایی پاسخگویی به 12 الی 13 نفر را دارند 08/05/1397 - 23:15
اشتراک در تامین اجتماعی - خدمات درمانی- بیمار- دارو - پزشک - کهگیلویه