نمایش 1 - 1 از 1
وضعیت جاده ها وروکشی نامناسب برخی از خیابان هاو معابر تردد وسایل نقلیه درشهرستان کهگیلویه عبور ومرور رابرای شهروندان دشوار کرده است. 10/16/1396 - 11:50
اشتراک در اسفالت جاده ها